. . .

Energy Music Hall

Čaňa


Zur Webseite ...

Informationen

Energy music hall sa nachádza v extraviláne obce ?a?a, v smere od Hanisky ; tesne pred železni?nými rampami je odbo?ka v?avo ( pred ?elom železni?nej stanice – pri jazere ) . Prestížny klub Vás zaujme svojím dizajnom, ktorý na Vás okamžite zapôsobí príjemným dojmom. Klub bol navrhnutý v súlade s prísnymi protipožiarnymi normami týkajúcimi sa bezpe?nosti návštevníkov.

VIP:

Ponúkame k dispozícií 2 miestnosti pre VIP návštevníkov. „Blue“ VIP miestnos? s kapacitou 18 – 20 návštevníkov a „Orange“ VIP s kapacitou 8-10 návštevníkov.

Rezervácia VIP miestností je možná na t.?.: 0948 700 800. Je možné rezervova? miestnos? aj priamo na akcii v prípade ak bude vo?ná. Podmienkou rezervácie pre záujemcu je zloženie finan?nej zábezpeky, ktorá mu bude vrátená po skon?ení akcie pokia? zo strany návštevníka nedôjde k poškodeniu inventáru alebo nadmernému zne?isteniu miestnosti.

BARY:

Návštevníci majú k dispozícií dva perfektne vybavené bary. Prvý bar s celkovou d?žkou 18 metrov sa nachádza na prízemí ; druhý bar sa nachádza na poschodí.

HER?A:

Her?a je situovaná na prízemí – na ?avo od vchodu.

BEZPE?NOS?:

Energy Music Hall je vybavený moderným bezpe?nostným systémom a je nepretržite monitorovaný sie?ou 12 kamier.

Newsfeed

Statisik

  • 104.920 Aufrufe

Routenplaner